OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest STAMATEX PH MAGDA CEZARSKA z siedzibą przy ul. Brzeźnej 3/1 Bud.11, 90-303Łódź (zwana dalej „STAMATEX”). Jesteśmy polską firmą dystrybuującąkosmetyki i sprzęt fryzjerski.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:dane@stamatex.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży na odległość, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Archiwizowanie dokumentacji, tj. dokumentów rozliczeniowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenia statystyk.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez STAMATEX jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez STAMATEX obowiązków wynikających z przepisów prawa)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierających naszą działalność oraz księgowość

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią lub gwarancją

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu STAMATEX – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Przez okres 5 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ze STAMATEX. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

UWAGA

Każdy ma prawo do sprawdzenie czy przetwarzamy jego dane wysyłając zapytanie na dane@stamatex.pl. Jednorazowe zapytanie w roku jest bezpłatne, informacje zwrotną przesyłamy na adres emailowy podany w zapytaniu. W przypadku ponownego zapytania odpowiadamy drogą pisemną ( listem poleconym priorytetowy) po dokonaniu uprzedniej wpłaty na nasze konto w wysokości 11,80 brutto

NEWSLETTER